Servizos

Os meus principáis clientes son particulares, estudos de enxeñería e arquitectura, pequenas empresas e comunidades de montes. Levo a cabo proxectos de construción de naves agro industriais, levantamentos topográficos, estudo-encaixe e replanteo de obras de edificación, informes periciais para diferentes despachos de avogados, etc... Nesta sección poderá ver con mais detalle en que consisten algúns dos meus servizos:


©pacorocha / atardecer en finca con vallado

Taxacións

Valoración de todo tipo de inmobles de natureza rústica ou agropecuaria. Poderá ter coma finalidade o asesoramento de compra venda, herdanzas, expropiacións, contraditorias con facenda, outras.

©pacorocha / fotografia aérea, campo labrado y sembrado

Catastro

Xestións de cambio de titularidade, alteración de superficies, representacións gráficas alternativas, informes de validación gráfica para a coordinación co Rexistro da Propiedade (Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria).

©pacorocha / vista aérea, plantacion eucaliptos

Partillas

 • Tramitación do imposto de sucesións.
 • Inventario e valoración dos bens.
 • Elaboración do caderno particional.
 • Trámites con Notaría e Rexistro da Propiedade.

©pacorocha / campo con vacas pastando

Proxectos

 • Elaboración de proxectos agropecuarios e agroindustriais.
 • Legalización de edificacións e actividades executadas.
 • Reparcelamento, segregación e agrupación de terreos.
 • Dirección facultativa de obras
  Seguridade e Saúde.
©pacorocha / plano de parcelaria

Informes periciais

 • Emitidos a petición de parte (ben sexa para trámites xudiciais ou extraxudiciais).
 • Informes xudiciais.
©pacorocha / partilla, finca labrada entre árboles

Topografía

RURAL

 • Localización e medición de terreos
 • Certificación de medicións
 • Deslindes e amolloamento

OBRA CIVIL E EDIFICACIÓN

 • Levantamentos topográficos
 • Estudo e encaixe de proxectos
 • Cubicacións de movementos de terra
 • Replanteo, seguimento e control da execución da obra


Alianzas e colaboracións

É sinxelo facer un gran traballo cando realmente confías nos teus colaboradores. Teño a sorte de contar coas aportacións dun Arquitecto, dun Enxeñeiro en Geomática e Topografía, dun Enxeñeiro Civil e dun Avogado entre outros profesionáis, todos eles véñenme demostrando a súa gran valía nos múltiples proxectos que levamos a cabo xuntos. Estes son algúns dos meus servizos.